REGLEMENT 
Artikel 1.
* Alle lokalen en terreinen zullen op de dag van aankomst in goede en nette staat ter beschikking gesteld worden. De huurder kan dit bij aankomst controleren. Eventuele tekortkomingen zullen geregistreerd worden. Het huishoudelijk reglement dient strikt nageleefd.
* De verhuurder maakt bij het begin van de kampperiode samen met de huurder een inventaris van het materieel op. Indien deze inventaris afwijkt van de inventaris moet de verhuurder binnen de 24 uur voor een aanpassing zorgen . Zo niet wordt artikel 3 van deze overeenkomst toegepast.
  * Water en energie worden tegen de geldende verbruikersprijs (cfr. huishoudelijk reglement) en in functie van het echte verbruik ter beschikking gesteld. Bij het begin en het einde van de verblijfsperiode wordt de stand van de meters opgenomen.
De verhuurder sluit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af voor schade berokkend door hemzelf of door zijn aangestelden. De verhuurder sluit tevens een brandverzekering af met afstand van verhaal t.o.v. derden.
De verhuurder verklaart te voldoen aan de eventueel in gemeentelijke reglementen gestelde verplichtingen cfr. huishoudelijk reglement.

Artikel 2. De huurder
De huurder verbindt er zich toe de tijdstippen van vertrek en aankomst te respecteren. De aankomst  en het vertrekwordt voorafbepaald  op een afgesproken uur.  
Deze kunnen best ook telefonisch nader afgesproken worden met Eric Haesaert (0474 / 44 50 32) of Jacques Denys (0479 / 94 01 29)
De huurder zal een verantwoord gebruik maken van de lokalen, de terreinen en het materieel overeenkomstig het huishoudelijk reglement dat te raadplegen is ter plaatse  .
De huurder zal de lokalen en terreinen bij vertrek achterlaten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de verblijfsperiode bevinden.
De huurder zal de schade door haar leden aangebracht, in gezamenlijk overleg met de verhuurder, herstellen of vergoeden.
Indien de huurder de slaapruimten gebruikt is verplicht een matrasbeschermer mee te brengen en te gebruiken!
De huurder zal voor de duur van de huur zijn aansprakelijkheid voor brand en voor verhaal van buren evenals zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan goederen van de verhuurder laten verzekeren.
De reglementering voor de nabijgelegen bossen dient ook nageleefd te worden. Kampvuur dient vooraf aangevraagd! Bij niet naleving kan de brandweer opgeroepen 
worden (door bv. externe voorbijgangers) en zijn de kosten ten laste van de huurder!
Er is verplicht bij aankomst een aanwezigheidslijst af te leveren met naam en geboortejaar van ALLE personen die op het terrein verblijven. Gemeentelijke overheid kan deze ten allen tijde controleren op juistheid.


Artikel 3. Schadevergoeding
Wanneer de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder van rechtswege recht op schadevergoeding in verhouding tot het in gebreke blijven van de verhuurder.
 
Artikel 4. Annulering
Indien de huurder de huur schriftelijk annuleert wordt van het voorschot 320€ingehouden, tijdens de periode van de schoolvakanties (pasen, kerst en groot verlof) 500€.
Gebeurt de schriftelijke opzegging later, dan wordt op het voorschot administratiekosten ingehouden voor een bedrag van 100 euro.